ـ ـ ـــــــــ یاس ـــــــــ ـ ـ
خاطره
دانستنی های ریاضی ابتدایی (تبدیل واحدها به یکدیگر)


 

 

تبدیل واحدها به یکدیگردر رياضيات دوره ابتدايي

يک کيلوگرم =۱۰۰۰گرم

 

· براي تبديل کيلوگرم به گرم عدد مربوطه را در ۱۰۰۰ ضرب مي کنيم.

· براي تبديل گرم به کيلوگرم عدد مربوطه رابر  ۱۰۰۰ تقسيم مي کنيم.

يک متر  = ۱۰۰ سانتي متر

 

· براي تبديل متر به سانتي متر عدد مربوطه را در  ۱۰۰ ضرب مي کنيم.

· براي تبديل سانتي متر به متر عدد مربوطه را بر  ۱۰۰ تقسيم مي کنيم.

يک متر  =  ۱۰۰۰ ميلي متر

 

· براي تبديل متر به ميلي متر عدد مربوطه را در  ۱۰۰۰ ضرب مي کنيم.

· براي تبديل ميلي متر به متر عدد مربوطه را بر  ۱۰۰۰ تقسيم مي کنيم.

يک هکتار = ۱۰۰۰۰متر مربع

 

· براي تبديل هکتار به مترمربع عدد مربوطه را در  ۱۰۰۰۰ ضرب مي کنيم.

· براي تبديل مترمربع به هکتار عدد مربوطه را بر  ۱۰۰۰۰ تقسيم مي کنيم.

يک کيلومتر = ۱۰۰۰ متر

 

· براي تبديل کيلومتربه متر عدد مربوطه را در  ۱۰۰۰ ضرب مي کنيم.

· براي تبديل متر به کيلومتر عدد مربوطه رابر  ۱۰۰۰ تقسيم مي کنيم.

يک ليتر =۱۰۰۰ سي سي

 

· براي تبديل ليتر به سي سي عدد مربوطه را در  ۱۰۰۰ ضرب مي کنيم.

· براي تبديل سي سي به ليتر عدد مربوطه رابر  ۱۰۰۰تقسيم مي کنيم.

يک ليتر = ۱۰۰۰ سانتي متر مکعب

 

· براي تبديل ليتر به سانتي متر مکعب عدد مربوطه را در  ۱۰۰۰ ضرب مي کنيم.

· براي تبديل سانتي متر مکعب به ليتر عدد مربوطه رابر  ۱۰۰۰ تقسيم مي کنيم.

يک سي سي = ۳۰ قطره

 

· براي تبديل سي سي به قطره عدد مربوطه را در  ۳۰ ضرب مي کنيم.

· براي تبديل قطره به سي سي عدد مربوطه رابر  ۳۰تقسيم مي کنيم.

يک مترمکعب = ۱۰۰۰ ليتر

 

· براي تبديل متر مکعب به ليتر عدد مربوطه را در  ۱۰۰۰ ضرب مي کنيم.

· براي تبديل ليتر به متر مکعب عدد مربوطه رابر  ۱۰۰۰ تقسيم مي کنيم.

يک مترمکعب=۱۰۰۰۰۰۰ سانتي متر مکعب

 

· براي تبديل متر مکعب به سانتي متر مکعب عدد مربوطه را در  ۱۰۰۰۰۰۰ ضرب مي کنيم.

· براي تبديل سانتي متر مکعب به متر مکعب عدد مربوطه رابر  ۱۰۰۰۰۰۰ تقسيم مي کنيم.

يک کيلو متر مربع=۱۰۰۰۰۰۰ متر مربع

 

· براي تبديل کيلو متر مربع به متر مربع عدد مربوطه را در  ۱۰۰۰۰۰۰ ضرب مي کنيم.

· براي تبديل متر مربع به کيلو متر مربع عدد مربوطه رابر  ۱۰۰۰۰۰۰ تقسيم مي کنيم.

يک سانتي متر =  ۱۰ ميلي متر

 

· براي تبديل سانتي متر به ميلي متر عدد مربوطه را در  ۱۰ ضرب مي کنيم.

· براي تبديل ميلي متر به سانتي متر عدد مربوطه را بر  ۱۰ تقسيم مي کنيم.

يک کيلو متر مربع=۱۰۰ هکتار

 

· براي تبديل کيلو متر مربع به هکتار عدد مربوطه را در  ۱۰۰ ضرب مي کنيم.

· براي تبديل هکتار به کيلو متر مربع عدد مربوطه رابر  ۱۰۰ تقسيم مي کنيم.

 

+ سه شنبه ۲ اسفند۱۳۹۰ | 22:19 | مینا | |

______________________________________________________________________________________________________________